Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w sprawach frankowych (CHF) – opinia rzecznika TSUE w sprawie C‑520/21 korzystna dla konsumentów.

18 lutego, 2023 Off By adw. Piotr Szkulik
Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w sprawach frankowych (CHF) – opinia rzecznika TSUE w sprawie C‑520/21 korzystna dla konsumentów.

Na podstawie postanowienia z dn. 12 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie l Wydział Cywilny wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Sprawa zawisła pod sygn. I C 520/21.

Sąd w Warszawie zapytał TUSE:

czy w przypadku uznania, że umowa kredytu zawarta przez bank i konsumenta jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków umownych, strony

oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych w wykonaniu tej umowy (bank – kapitału kredytu, konsument – rat, opłat, prowizji i składek ubezpieczeniowych) oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty,

mogą domagać się także jakichkolwiek innych świadczeń, w tym należności (w szczególności wynagrodzenia, odszkodowania, zwrotu kosztów lub waloryzacji świadczenia)

z tytułu tego, że:

1. spełniający świadczenie pieniężne został czasowo pozbawiony możliwości korzystania ze swoich pieniędzy, przez co utracił możliwość zainwestowania ich i osiągnięcia dzięki temu korzyści,

2. spełniający świadczenie pieniężne poniósł koszty obsługi umowy kredytu i przekazania pieniędzy drugiej stronie,

3. otrzymujący świadczenie pieniężne odniósł korzyść pociągającą na tym, że mógł czasowo korzystać z cudzych pieniędzy, w tym mógł je zainwestować i dzięki temu uzyskać korzyści,

4. otrzymujący świadczenie pieniężne czasowo miał możliwość korzystania z cudzych pieniędzy nieodpłatnie, co byłoby niemożliwe w warunkach rynkowych,

5. wartość nabywcza pieniędzy spadła na skutek upływu czasu’ co oznacza realną stratę dla spełniającego świadczenie pieniężne,

6. czasowe udostępnienie pieniędzy do korzystania może zostać potraktowane jako spełnienie usługi, za którą spełniający świadczenie pieniężne nie otrzymał wynagrodzenia?

W dn 16 lutego 2023 r. Rzecznik Generalny – Anthony Michael Collins przedstawił opinię dzieląc swoje stanowisko na dwie grupy:

 

I. W przedmiocie roszczenia dochodzonego przez konsumenta od banku:

Wskazał podobnie jak A.S., Rzecznik Finansowy, rządy polski i portugalski(31) oraz Komisja, iż art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą w przypadku uznania, iż umowa kredytu zawarta przez konsumenta i bank jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków umownych,


konsument, oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych na podstawie tej umowy oraz zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, MOŻE w następstwie takiego uznania domagać się od banku także dodatkowych świadczeń.


Do sądu krajowego należy ustalenie, w świetle prawa krajowego, czy konsumenci mają prawo dochodzić tego rodzaju roszczeń, oraz, jeżeli tak jest, rozstrzygnięcie o ich zasadności.

 

II. W przedmiocie roszczenia dochodzonego przez bank od konsumenta:

Wskazał podobnie jak A.S., Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy, Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie, rząd polski i Komisja, iż art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku uznania, iż umowa kredytu zawarta przez konsumenta i bank jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków umownych,


bank, oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych na podstawie tej umowy oraz zapłaty odsetek za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, NIE  MOŻE w następstwie takiego uznania domagać się od konsumenta  dodatkowych świadczeń.


 

 

Źródło: https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-520/21