Sankcja kredytu darmowego

6 października, 2023 Off By adw. Piotr Szkulik
Sankcja kredytu darmowego


Sankcja kredytu darmowego – na czym polega?


Sankcja kredytu darmowego to jedno z najbardziej charakterystycznych rozwiązań stosowanych w ustawie o kredycie konsumenckim. Podstawowym celem tej instytucji jest ochrona interesów konsumenta i zapobieganie nieuczciwym praktykom kredytowym. 

Regulacja sankcji darmowego kredytu stanowi, że w razie naruszenia przez kredytodawcę (bank lub instytucję pożyczkową) określonych obowiązków informacyjnych, kredytobiorca będzie uprawniony do zwrotu kwoty kredytu w wysokości kapitału, bez konieczności zapłaty na rzecz kredytodawcy odsetek oraz pozostałych kosztów zastrzeżonych w umowie kredytu. 

Oznacza to, że konsument oddaje wyłącznie taką kwotę jaką pożyczył!

 


Sankcja kredytu darmowego – jakiego kredytu dotyczy?


Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym 

w wysokości większej niż 255 550 zł.

Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:

1) umowę pożyczki;

2) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;

3) umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;

4) umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, 

a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;

5) umowę o kredyt odnawialny. 

Z kolei konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Należy pamiętać, że za umowę o kredyt konsumencki nie uważa się umów dotyczących odroczenia terminu spełnienia świadczenia niepieniężnego, którego przedmiotem jest stałe lub sukcesywne świadczenie usług lub dostaw towarów tego samego rodzaju, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty za spełnione świadczenie lub dostawę towaru w ustalonych odstępach czasu w trakcie obowiązywania umowy.

Warto mieć na uwadze fakt, że taki kredyt nie może przekraczać 255 500 zł lub jeżeli będzie stanowić równowartość tej kwoty w walucie obcej.


 Kiedy można zastosować sankcję kredytu darmowego?


Sankcja kredytu darmowego może zostać zastosowana wówczas, gdy kredytobiorca ma do czynienia z wadliwą umową o kredyt. W ramach naruszenia przykładowych obowiązków kredytodawcy możemy wskazać nieuwzględnienie istotnych informacji w umowie o kredyt:

• wyszczególnienia rodzaju kredytu, 

• całkowitej kwoty kredytu, 

• czasu obowiązywania umowy, 

• terminu i sposobu wypłaty kredytu, 

• stopy oprocentowania kredytu i warunkach jej stosowania. 

 

Podstawą do skutecznego skorzystania z sankcji kredytu darmowego jest dokładna analiza treści umowy pod kątem wystąpienia uchybień kredytodawcy. W przypadku ich wystąpienia należy sporządzić odpowiednio uargumentowany wniosek i złożyć go kredytodawcy. 


Jak kształtują się konsekwencje sankcji kredytu darmowego?


Skorzystanie przez kredytobiorcę z uprawnienia określonego w ustawie o kredycie konsumenckim powoduje zmianę treści stosunku kredytu konsumenckiego, która to może nastąpić w dwóch kierunkach:

1) dochodzi do wygaśnięcia roszczenia kredytodawcy wobec kredytobiorcy o zapłatę odsetek i innych kosztów z tytułu kredytu konsumenckiego,

2) jeżeli konsument takie odsetki lub koszty uprzednio zapłacił na rzecz kredytodawcy,  konsumenta ma prawo żądać od kredytodawcy zwrot uiszczonych kwot.

W skrócie -> 

konsekwencją zastosowania sankcji kredytu darmowego jest ograniczenie wysokości kredytu do wysokości wypłaconego kapitału, z pominięciem odsetek i innych kosztów.

 


Sankcja kredytu darmowego, a spłata kapitału kredytu.


Skorzystanie z uprawnienia dotyczącego sankcji kredytu darmowego nie powoduje wygaśnięcia obowiązku konsumenta do zwrotu kredytodawcy kapitału wykorzystanego kredytu – kredytobiorca zwraca kapitał w terminie i w sposób określony w umowie kredytu.

Przykład -> 

W umowie kredytu wskazano, że kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu w 12 ratach, płatnych wraz z naliczonymi odsetkami do 15 dnia każdego miesiąca. Kredytobiorca wykonał skutecznie uprawnienie dotyczące sankcji kredytu darmowego. Powinien więc zwrócić kapitał kredytu, bez odsetek i pozostałych kosztów, w 12 ratach spłacanych w terminie wskazanym w umowie.  


Termin – o tym należy pamiętać.


Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim uprawnienie do skorzystania z sankcji kredytu darmowego wygasa z upływem roku od dnia wykonania umowy. Poprzez wykonanie umowy należy rozumieć moment, w którym strony umowy wywiążą się z jej postanowień. Oznacza to, że roczny termin na skorzystanie z omawianego uprawnienia rozpoczyna się najpóźniej z dniem spłaty kredytu. 

Warto więc pamiętać, że po upływie roku od spłaty kredytu kredytobiorca nie może skorzystać z sankcji kredytu darmowego. 

 

 Autor wpisu:

 Anna Jakubowska – asystent adwokata 

 

Kancelaria Adwokacka adw. Piotr Szkulik z siedzibą we Wrocławiu świadczy pomoc w sprawach dotyczących kredytów i zajmuje się profesjonalną analizą umów pod kątem możliwości skorzystania  z omawianej sankcji kredytu darmowego, a także reprezentuje klientów w negocjacjach  z bankami oraz na drodze postępowania sądowego. Ocena kosztów prowadzenia Państwa sprawy jest bezpłatna.

 


 
 

Od czego zacząć? 

Krok pierwszy – napisz do nas na adres: biuro@szkulik.pl albo skorzystaj z formularza kontaktowego obok. Do wiadomości dołącz umowę kredytu.

Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie na numer: +48 606-200-512.

Krok drugi  w odpowiedzi na zapytanie przedstawimy Tobie informację o możliwych roszczeniach przeciwko bankowi oraz ofertę Kancelarii na poprowadzenie postępowania przeciwko bankowi.

Krok trzeci  jeżeli podejmiesz decyzję o zleceniu prowadzenia Twojej sprawy prześlemy dokumenty potrzebne do rozpoczęcia działań przeciwko bankowi.

Krok czwarty  niezwłocznie po podpisaniu dokumentów podejmiemy wszelkie czynności potrzebne do zabezpieczenia Twoich roszczeń i uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia.

Krok piąty  od teraz możesz spać spokojnie – w czasie prowadzenia postępowania będziesz na bieżąco informowany o wszelkich istotnych czynnościach.

 

 

Powierzając sprawę Kancelarii Adwokackiej adw. Piotr Szkulik zyskujesz pewność, że jako lojalny partner będziemy z Tobą, aż skutecznego rozwiązana problemu! 

 

Darmowa ocena Twojej sprawy